جلسه بررسی راهکار‌های توسعه دانشگاه دانشگاه با جناب آقای مهردار


جلسه ریاست و هیئت رئیسه دانشگاه با جناب آقای مهردار مشاور ریاست در امور توسعه و جذب دانشگاه برگزار شد. • در این جلسه راهکارهای توسعه دانشگاه و جذب دانشجویان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.