جلسه دفاع از پایان‌نامه اسلام عزیزی اورسی


جلسه دفاع از پایان‌نامه موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق دانشکده      اقتصاد و علوم انساني رشته      مديريت آموزشي      
عنوان پایان نامه:

.ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻋﻠﻲ ﻃﺮﺩﺷﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ¬ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺑﻲ¬ﻧﺰﺍﮐﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ

اساتید راهنما:       

خانم دکتر مینا اشرفیان

اساتید مشاور:      

.

اساتید داور:           

-

-

نام دانشجو:

اسلام عزيزي اورسي

زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع: ساعت: 11:30        روز:  دوشنبه            تاریخ: 1402/11/30 

محل برگزاری: دانشكده علوم انساني

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.

                                                                 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی