جلسه دفاع از پایان‌نامه امید نصیرزاده


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 8:00صبح روز: پنجشنبه تاریخ: 1402/06/30 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انساني
رشته     مالي-مهندسي مالي و مديريت ريسک
عنوان پایان نامه:
تأثیر استراتژی تجاری بر ریسک سیستماتیک با تأکید بر اثر عدم اطمینان محیطی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اساتید راهنما:
دكتر علي زبردست
-
اساتید مشاور:
دكتر بيتا دهقان خانقاهي
اساتید داور:
آقاي دكتر محمد سليماني
آقاي دكتر اكبر زواري رضائي
نام دانشجو:
اميد نصيرزاده
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 8:00صبح        روز:  پنجشنبه            تاریخ: 1402/06/30
محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی