جلسه دفاع از پایان‌نامه ناصر ولیزاده


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 11:30 روز: يكشنبه تاریخ: 1402/06/19 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انساني
رشته     حسابداري
عنوان پایان نامه:
اساتید راهنما:
اساتید مشاور:
اساتید داور:
خانم دكتر بيتا دهقان
آقاي شاهين شيريني
نام دانشجو:
ناصر وليزاده
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 11:30        روز:  يكشنبه            تاریخ: 1402/06/19
محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی