جلسه دفاع از پایان نامه سارا بابازاده سیلابی  


جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انسانی
رشته      مدیریت آموزشی
عنوان پایان نامه:
بررسی رابطه ی علی بین ترومای سازمانی با انگیزش شغلی و عملکرد آموزشی معلمان ابتدایی شهرستان سلماس
اساتید راهنما:
دکتر حمید سرخوش
دکتر مینا اشرفیان
اساتید مشاور:
دکتر کریم سعید شعبانلو
اساتید داور:
خانم دکتر مدینه محمودی
خانم دکتر سمیه شاه حسینی
نام دانشجو:
سارا بابازاده سیلابی
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 12:00        روز:  پنجشنبه            تاریخ: 1403/03/03
محل برگزاری: ساختمان دانشکده انسانی
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی