حضور معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان