خدمات اداری

خدمت پاره وقت

با توجه به درخواست ادامه تحصیل کارکنان شاغل موسسه در دانشگاههای سراسری، آزاد، پیام نور و علمی و کاربردی و … با ادامه فعالیت متقاضی بصورت پاره وقت موافقت خواهد شد.

شرایط تغییر پست های سازمانی

  • پیشنهادرئیس واحد شاغل
  • موافقت رئیس واحد پست سازمانی مورد نظر.
  • وجود پست بلا تصدی با تآیید دفتر طرح و برنامه.
  • دارا بودن شرایط احراز پست از لحاظ مقطع و رشته تحصیلی.

  استحقاقی:

به ازاء هر ۸ ساعت مرخصی ساعتی یک روز مرخصی روزانه کسر می شود.
مرخصی های ساعتی بیش از 3/1 کارکرد روزانه در روز به عنوان مرخصی روزانه تلقی خواهد شد.
میزان مجاز استفاده  در هر سال از مرخصی روزانهبرای هر کارمند که قرارداد یکساله دارد حداکثر 30 روز می باشد.

  استعلاجی:

هر گاه مستخدم شاغل بیمار شود و آن بیماری مانع از خدمت او باشد باید مراتب را در کوتاهترین مدت ممکن به همراه گواهی پزشکی به حوزه امور اداری اطلاع دهد.
  مرخصی بدون حقوق:

 مرخصی بدون حقوق موقوف به اختتام دوره آزمایشی و فقط در موارد ذیل ممکن خواهد بود:
۱- مستخدم استحقاق مرخصی نداشته باشد و احتیاجش به استفاده از مرخصی مسلم شود.
۲- مستخدم قصد ادامه تحصیل داشته باشد و مدارک لازم را ارائه نماید.
۳- مستخدم ناگزیر باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت کند.
۴- مستخدم پس از استفاده از چهار ماه مرخصی استعلاجی به سبب ادامه همان بیماری یا ابتلاء به بیماری دیگر قادر به خدمت نباشد و بیماری او صعب العلاج تشخیص داده نشود.
۵- روزهای تعطیل که طی مدت مرخصی واقع است جزو مرخصی محسوب می شود.

  غیبت:

عدم حضور مستخدم در پست خود که مدت آن از ۳ روز تجاوز ننماید و مستند به عللی از قبیل آنچه در ذیل آمده باشد موجه شناخته می شود:
۱- بیماری او
۲- صدمات ناشی از حوادث که به او یا پدر یا مادر یا همسر و یا فرزندان او وارد آمده باشد.
۳- بیماری شدید پدر یا مادر یا همسر و فرزندان
۴- فوت همسر یا اقربای نسبی و سببی تا طبقه سوم.
۵- دارا شدن فرزند
۶- ازدواج او و فرزندانش
۷- احضار مستخدم توسط مراجع قضایی برای ادای شهادت و انجام تحقیقات ( تشخیص صحت و سقم جهات ادعایی مستخدم به عهده رئیس اداره است. و در صورت تأیید صحت ادعا ، غیبت مستخدم بر حسب علت جزو مرخصی استحقاقی و یا استعلاجی وی محسوب و حکم لازم در این مورد صادر خواهد شد.