دیدار رئیس اجرایی مؤسسه با مدیرکل بهزیستی استان به مناسبت روز روانشناس و مشاور


به گزارش روابط عمومی دانشگاه، پنجشنبه مورخ ۹ اردیبهشت به مناسبت روز روانشناس و مشاور دیداری توسط دکتر پیر محمدی ( رئیس اجرایی موسسه ) ، دکتر محمدی خواه ( معاون توسعه جذب ) با دکتر سعید فریور ( مدیرکل سازمان بهزیستی استان ) صورت گرفت. در این دیدار ضمن معرفی و ارائه گزارش از خدمات، ظرفیتها و پتانسیلهای موجود طرفین مقرر شد تفاهمنامه همکاری بین دو طرف در جهت ارائه خدمات مشاوره صدور مجوز مراکز مشاوره و ...  منعقد گردد. روابط عمومی دانشگاه آفاق