دیدار و گفتگوی ریاست دانشگاه آفاق با معاونت محترم بانوان استانداری استان آذربایجان غربی


دیدار و گفتگوی ریاست دانشگاه آفاق و هیئت همراه با سرکار خانم الهامی معاونت محترم بانوان استانداری استان آذربایجان غربی     روابط عمومی دانشگاه آفاق