رئیس موسسه

 

دکتر حجت قلی زاده

 

رئیس  مؤسسه آموزش عالی آفاق


 
برای دریافت رزومه کامل اینجا را کلیک فرمائید
 

 

 

 
 

اين معاونت در حوزه آموزشي عهده دار فعاليت هايي مي باشد که اهم آن عبارتند از :

 

 

 
 • تهيه و تنظيم برنامه هاي سالانه و تقويم اجرايي فعاليت هاي حوزه آموزش و ارائه آن به دفتر برنامه و بودجه
 • تهيه و پيشنهاد اصول اجرايي در مورد برنامه آموزشي کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه و نظارت بر حُسن اجراي برنامه هاي مصوب
 • تهيه و تدوين دستورالعمل ها و آيین نامه هاي آموزشي با همکاري رؤساي دانشکده ها و گروه هاي آموزشي و نظارت بر حُسن اجراي آن
 • بررسي و ارائه پيشنهاد در خصوص تقويت کادر آموزشي و هيأت علمي دانشگاه
 • برنامه ريزي امور آموزشي با همکاري گروهاي آموزشي و واحدهاي ذیربط
 • نظارت بر حُسن اجراي برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي در چارچوب قوانين، مقررات و آيين نامه های آموزشي و ارزيابي آن و ارائه گزارش به مراجع مربوطه
 • برنامه ريزي و اجراي دوره هاي کوتاه مدت آموزشي و آموزش هاي آزاد پس از تصويب نهايي
 • برنامه ريزي و برگزاري جلسات شوراي آموزشي دانشگاه و نظارت بر اجراي مصوبات آن
 • ارزيابي کيفيت تدريس، برگزاري کلاس هاي دانش افزایی و ساير فعاليت هاي علمي و آموزشي اعضاي هيأت علمي
 • بررسي و پيشنهاد درخصوص پذيرش، ثبت نام، برگزاري کلاس هاي درسي، امتحانات و ثبت و ضبط نمرات دانشجويان و امور فارغ التحصيلان و صدور گواهينامه تحصيلي
 • ارزيابي عملکرد آموزشي دانشجويان و مديران گروه هاي آموزشي در هر نيم سال و انعکاس آن به رياست دانشگاه
 • نظارت بر حُسن اجراي مصوبات هيأت رئيسه در خصوص امور آموزشي
 • تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات مورد نياز در حوزه آموزش و ارائه آن به مراجع مربوطه
 • تهيه و تنظيم گزارش عملکرد فعاليت هاي حوزه معاونت آموزشي و ارائه آن به دفتر برنامه و بودجه براي تدوين گزارش عملکرد نهايي دانشگاه
 • اقدام برای تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي سالانه حوزه معاونت آموزشي با همکاري و هماهنگي دفتر برنامه و بودجه و حضور در جلسات مربوط به بررسي و توجيه بودجه پيشنهادي
 • شرکت در جلسات هيأت رئيسه به عنوان يک عضو ثابت
 • رئيس شوراي آموزشي دانشگاه
 • عضو کميسيون موارد خاص دانشگاه
 • رياست شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه و