شورای بررسی موارد خاص استانی

ارسال پرونده ها به شورای موارد خاص استانی:

مواردی را که از اختیارات شورا بررسی موارد خاص دانشگاه نمی باشد و شورای دانشگاه تشخیص می دهد تا در شورای بررسی موارد خاص استانی رسیدگی گردد، پرونده وضعیت تحصیلی دانشجو و فرم خلاصه وضعیت تحصیلی به همراه سایر مدارک به امضاء معاون دانشجویی و دبیر شورا به استان ارسال می گردد.

آراء شورای استانی بررسی موارد خاص برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی لازم الاجراست.

نحوه ارجاع پرونده ها به شورا :
از طریق تقاضای  دانشجو در سامانه سجاد (به صورت اینترنتی)