شیدا حسینی تنها نماینده شمشیربازی ارومیه و دانشجوی رشته حسابداری دانشگاه آفاق در مسابقات قهرمانی آسیا


شیدا حسینی تنها نماینده شمشیربازی ارومیه و دانشجوی رشته حسابداری دانشگاه آفاق در مسابقات قهرمانی آسیا
اسامی دختران شمشیر باز تیم ملی برای اعزام به کویت مشخص شدند
شیدا حسینی بعنوان تنها شمشیر باز ارومیه و استان آذربایجان غربی در ترکیب اسلحه فلوره قرار وبه مسابقه در مسابقات اعزام خواهد شد
برای این دانشجوی ورزشکار آرزوی موفقیت داریم