عقد قرارداد همکاری فی مابین دانشگاه غیردولتی آفاق ارومیه و شورای اسلامی نوشین شهر


به منظور تحقق اعتلا و ارتقا سطح بهره وری و کارایی و استفاده از پتانسیل های دو سازمان در راستای ایجاد تحول فکری و شناختی قرارداد همکاری فی مابین دانشگاه غیردولتی آفاق ارومیه و شورای اسلامی نوشین شهر منعقد گردید.

معاونت توسعه و جذب دانشگاه آفاق ارومیه