عقد قرارداد همکاری مابین دانشگاه غیردولتی آفاق با شرکت آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای یاشیل اینجی آذربایجان به عنوان محیط کار واقعی گلخانه


عقد قرارداد همکاری مابین دانشگاه غیردولتی آفاق با شرکت آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای یاشیل اینجی آذربایجان به عنوان محیط کار واقعی گلخانه

 

عقد قرارداد همکاری مابین دانشگاه غیردولتی آفاق با شرکت آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای یاشیل اینجی آذربایجان به عنوان محیط کار واقعی گلخانه در این جلسه نحوه همکاری طرفین در خصوص برگزاری دوره های آموزشی مهارت محور و همچنین آموزش در محیط کار واقعی گلخانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در این جلسه طرفین قرار داد تمایل خود را نسبت به ورود به حوزه تولید برخی محصولات کشاورزی اعلام کردند. روابط عمومی دانشگاه آفاق