فراخوان جشنواره بین المللی و جشنواره جوان خوارزمی


فراخوان جشنواره بین المللی و جشنواره جوان خوارزمی

فراخوان جشنواره بین المللی و جشنواره جوان خوارزمی

  فراخوان جشنواره بین المللی  و جشنواره جوان خوارزمی جشنواره بین المللی خوارزمی و جشنواره جوان خوارزمی دو رقابت علمی -فناوري در عرصه پژوهشهاي بنیادي، کاربردي، اختراع و نوآوري و طرحهاي توسعهاي هستند، که برنامه ریزي و اجراي آن همه ساله در دو فرایند جداگانه در سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران انجام می شود. پس از اعلام فراخوان و ثبت نام الکترونیکی متقاضیان و انجام مراحل ارزیابی و داوري طرحها، برگزیدگان هر جشنواره انتخاب و در مراسمی با حضور ریاست محترم جمهوري معرفی و مورد تقدیر قرار میگیرند. جشنواره جوان خوارزمی براي رقابت دانشجویان و دانش پژوهان و فناوران با شرط سنی کمتر از سی و پنج سال و جشنواره بین المللی خوارزمی براي رقابت پژوهشگران و فناوران داخلی، خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در هجده گروه تخصصی در تمامی گرایشها انجام میشوند. لینک و نشانی وبگاه جشنواره  www.khwarizmi.ir