فرایندها

مربوط به دانشجویان کاردانی، کارشناسی

 

 • درخواست مهمانی موقت و دائم از یک موسسه به موسسه دیگر در شرایط خاص
 • درخواست مرخصی بدون احتساب سنوات توسط دانشجو در نیمسال تحصیلی با مدارک مستدل
 • مرخصی بارداری با درخواست دانشجو
 • درخواست ادامه تحصیل توسط دانشجو ( برای دانشجویان پسر بدون مشکل نظام وظیفه )
 • درخواست دانشجو برای بازگشت به تحصیل
 • درخواست دانشجو جهت تغییر رشته
 • درخواست دانشجو برای افزایش سنوات تحصیلی

 

 

مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد

 

 • درخواست دانشجو برای افزایش سنوات تحصیلی
 • درخواست مهمانی موقت و دائم از یک موسسه به موسسه دیگر در شرایط خاص
 • درخواست دانشجو برای بازگشت به تحصیل
 • درخواست مرخصی بدون احتساب سنوات توسط دانشجو در نیمسال تحصیلی با مدارک مستدل
 • مرخصی بارداری با درخواست دانشجو
 • درخواست ادامه تحصیل توسط دانشجو ( برای دانشجویان پسر بدون مشکل نظام وظیفه )