معرفی رشته برق- قدرت

 **معرفی رشته برق قدرت**

 تعریف و هدف:

دوره کارشناسی ناپیوسته برق- قدرت یکی از مجموعه های آموزش عالی در زمینه فنی و مهندسی بوده و هدف آن تربیت کارشناس در زمینه طراحی، بهره برداری، نظارت، مدیریت و نگهداری از سیستم های مربوط به این رشته است. بر همین مبنا دروس ترکیبی از دروس عمومی، پایه، اصلی و دروس تخصصی می باشد.

یکی از مجموعه های آموزش عالی در زمینه فنی و مهندسی بوده و هدف آن تربیت کارشناس در زمینه طراحی، بهره برداری، نظارت، مدیریت و نگهداری از سیستم های مربوط به این رشته است. بر همین مبنا دروس ترکیبی از دروس عمومی، پایه، اصلی و دروس تخصصی می باشد.

ضرورت و اهمیت:

تربیت کارشناسان مهندسی برق- قدرت با توجه به موارد زیر ضرورت دارد:

  • انرژی الکتریکی به عنوان زیربنا در صنعت، کشاورزی و زندگی روزمره است.
  • نیاز به وجود کارشناسان برق در کارخانجات، مراکز صنعتی، واحدهای تولیدی و خدماتی
  • استفاده گسترده از سیستمهای برقی در ارتقاء کیفی و توسعه کمی توانایی بشر در جهت بکارگیری هر چه بیشتر منابع و استعدادهای طبیعی به منظور پیشبرد بشر در تمامی زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

نقش و توانائی:

  • مهارت کافی در شناخت، نحوه عملکرد و چگونگی نگهداری و بهره برداری سیستم ها و کنترل و اجرای پروژه ها
  • شناسایی تکنولوژی جدید و ارزیابی آنها به منظور کاربرد در طرح و توسعه و نوآوری
  • شرکت در پروژه های صنعتی، تحقیقاتی و بررسی های فنی در زمینه تخصصی
  • کسب توانایی های لازم جهت تجزیه و تحلیل سیستم ها و طراحی آنها
  • تهیه گزارشهای فنی

دوره کارشناسی ناپیوسته برق- قدرت
دروس عمومی 9 واحد
دروس پایه 13 واحد
دروس اصلی 26 واحد
دروس تخصصی(الزامی و اختیاری) 28 واحد
تعداد کل واحدها 76 واحد