معرفی رشته مدیریت دولتی- مدیریت بازرگانی

**معرفی رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت دولتی**

 

تعریف و هدف:

هدف از تشکیل این دوره، آموزش نیروی انسانی متخصص موردنیاز سازمانها، ادارات، مؤسسات و شرکتهای بازرگانی، دولتی و خصوصی و همچنین آشنایی دانشجویان با کاربرد روش های علمی در مدیریت است.

ضرورت و اهمیت:

ضرورت و اهمیت این دوره در آشنا سازی کارشناسان رده های گوناگون با نقش رشته مدیریت در سازمان و موارد استفاده از این دانش و همچنین تربیت نیروی متخصص بعنوان رابط بین مدیران و کارمندان اداری و فنی که به طور معمول مسئولیت اجرایی و سرپرستی واحدها را عهده دار خواهند شد، می باشد و همچنین آموزش صحیح مدیریت می تواند در شناخت مشکلات اقتصادی و بازرگانی جامعه و کوشش در رفع ان مؤثر باشد.