معرفی رشته مهندسی معماری

**معرفی رشته مهندسی معماری**

تعریف و هدف:

دوره کارشناسی مهندسی معماری دوره ای است حرفه ای که پرورش استعداد خلاقه، انتقال دانشها و مهارتهای عمومی حرفه معماری و حصول کارایی عمومی در این رشته را هدف قرار می دهد. در راستای هدف فوق سعی شده است که در برنامه ریزی این دوره حداکثر بهای ممکن به پروژه های طراحی معماری و دروس فنی و نظری پیرامونی آن داده می شود.

ضرورت و اهمیت:

نیازهای رو به تزاید کشور در عرصه، ساخت و ساز و کیفیت بخشیدن و صحت عمل در این زمینه در گرو تربیت کارشناسانی است که بتوانند نیازهای یاد شده را در جهات فوق برآورده سازند.

نقش و توانایی:

  • طراحی (تک بنا یا مجموعه زیستی کوچک) از طرحهای اولیه تا مراحل اجرایی کار و طراحی اجزاء و عناصر تشکیل دهنده بنا، این زمینه از کار معمار در حقیقت وظیفه، محوری او را تشکیل می دهد.
  • همکاری با گروه مهندسان مشاوره معماری در جهت توسعه، طرحها و تهیه نقشه های معماری مراحل یک و دو.
  • نظارت بر صحت انجام کار در عملیات اجرایی ساختمانی.
  • مشارکت در مدیریت اجرایی پروژه های معماری.
  • عضویت در کادر فنی شهرداریها و سازمانهای مشابه.
  • تدریس در دوره های کاردانی و همینطور دبیرستانهای فنی و حرفه ای و کار- دانش آموزش و پرورش.
  • دانشجویان این دوره می توانند در دوره های کارشناسی ارشد مهندسی معماری ادامه تحصیل دهند.

دوره کارشناسی پیوسته مهندسی معماری
دروس عمومی 20 واحد
دروس پایه 29 واحد
دروس اصلی 60 واحد
دروس تخصصی 27 واحد
دروس اختیاری 4 واحد
تعداد کل واحدها 140 واحد