معرفی رشته مکانیک خودرو

**معرفی رشته کاردانی پیوسته مکانیک خودرو**

تعریف و هدف:

هدف این برنامه تربیت تکنسین مکانیک خودرو با جهت گیری فنی است و لذا برنامه در طراحی علاوه بر مهارت های فنی، تفکر طراحی نیز مورد توجه بوده است و برنامه در قالب تکنسین فنی و بالحاظ کردن سهم دروس در نظر گرفته شده در آموزشهای علمی- کاربردی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه شده است.

نقش و توانائی:

 • مونتاژکاری خط موتورهای احتراقی
 • مونتاژکاری خط انتقال قدرت معمولی در خودروها
 • مونتاژکاری دستگاه های سوخت رسانی موتورهای دیزلی و بنزینی
 • نظارت بر کنترل کیفیت خط مونتاژ
 • تعمیرکاری موتورهای دیزلی سبک و سنگین
 • تعمیرکاری دستگاههای کلاچ، انتقال قدرت، دیفرانسیل خودروها
 • تعمیرکاری دستگاه های سوخت رسانی موتورهای دیزلی و بنزینی
 • تعمیرکاری قسمت های شاسی و بدنه خودروها
 • تعمیرکاری قسمت تعمیر و نگهداری واحد نقلیه یا موتوری واحدهای صنعتی
 • سرپرستی کارگاه های خصوصی در گرایش های مختلف (موتور، انتقال قدرت، چرخ و ترمز و غیره)

مشاغل قابل احراز

 • مکانیک خودروها در قسمت موتور، کلاچ و جعبه دنده
 • مکانیک خودروها در قسمت دیفرانسیل و چرخ
 • مکانیک خودروها در قسمت شاسی و بدنه
 • مکانیک خودروها در قسمت سوخت رسانی و تنظیم واحدهای مربوطه

دوره کاردانی پیوسته مکانیک خودرو
تعداد کل واحدها 80 واحد