معرفی رشته نقشه کشی معماری

**معرفی رشته  نقشه کشی معماری**

 تعریف و هدف:

دوره کاردانی پیوسته معماری یکی از دوره های آموزش عالی و هدف آن تربیت افرادی است که بتوانند فاصله تخصصی بین مهندس معمار و سطوح پایین تخصصی را در کارهای اجرایی معماری پر کرده و در زمینه طراحی به عنوان دستیار مهندس معمار همکاری نمایند.

اهمیت و ضرورت:

وجود افرادی که بتوانند طرحهای مهندسین معمار را در زمینه های ارائه و ترسیم و رساندن یک طرح اولیه مهندس طراح به فاز 1 و 2 (ترسیم نقشه های معماری و اجرایی) یاری نمایند و انجام کار در تمامی زمینه های کیفی و کمی مرتبط بین مهندس معمار و افراد کم تخصص و یا بی تخصص همکاری داشته باشد، ضرورت و اهمیت این دوره را کاملاً مشخص و محرز می باشد.

نقش و توانائی:

  • توانایی کار در دفاتر فنی و معماری(مهندسین مشاور) و کمک در جهت ارائه کار طراح
  • توانایی اداره کارگاههای کوچک ساختمانی
  • توانایی نظارت در کارهای اجرایی ساختمانی و معماری و کمک در جهت صحت و دقت انجام کار

مشاغل قابل احراز:

  • کار در دفاتر مهندسین مشاور بعنوان دستیار مهندس معمار
  • کار در دفاتر فنی و مهندسی استانداریها و فرمانداریها و کلیه دستگاههایی که بنحوی با کارهای طراحی و اجرای ساختمان ها مرتبط می باشند.
  • نظارت در اجرای کارهای ساختمانی و معماری
  • کار در دفاتر فنی و طراحی بعنوان اپراتور کامپیوتر

دوره کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری
دروس عمومی 11 واحد
دروس پایه 13 واحد
دروس اصلی 26 واحد
دروس تخصصی 20 واحد
دروس انتخابی 2 واحد
تعداد کل واحدها 72 واحد