معرفی رشته کارشناسی ناپیوسته معماری

**معرفی رشته کارشناسی ناپیوسته معماری**

تعریف و هدف:

هدف این دوره تربیت کارشناس علمی- کاربردی در رشته معماری است که براساس نظام آموزشهای علمی کاربردی گروه هشتم شورایعالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری طراحی و تدوین شده است.

کارشناس علمی-کاربردی معماری فردی است که دانش و مهارت های لازم را در زمینه های معماری به منظور اجرای فعالیت طراحی فضاهای مسکونی، آموزشی، فرهنگی و تجاری و … کسب نماید.

اهمیت و ضرورت:

با توجه به نیاز جامعه این برنامه جهت تربیت کارشناس برای اشتغال در مسئولیتهای فنی و کاربردی تهیه شده است و در این مجموعه به اهداف و نیازهای خاص رشته در جامعه توجه گردیده است.

بدیهی است سوق دادن آموزش معماری به سمت جوابگویی هرچه بیشتر به نیازهای واقعی و صالح جامعه و آشنایی دانشجویان با فرهنگ بومی و صحیح معماری به هدف فوق کمک موثر می نماید.

نقش و توانائی فارغ التحصیلان:

  • طراحی اولیه، تهیه نقشه های معماری تا مراحل اجرائی کار
  • نظارت بر اجرای کار در عملیات اجرائی ساختمان
  • عضویت در کادر فنی سازمانها
  • همکاری با گروه مهندسین مشاور معمار جهت توسعه طرحها
  • طراحی مراحل اول و دوم پروژه ها

مشاغل قابل احراز

  • کارشناس دفاتر فنی سازمانها
  • طراح و کارشناس دفاتر مهندسین مشاور
  • کارشناس امور فنی و اجرائی بخش عمرانی سازمانهای مربوطه (اعم از وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها، سازمان تحقیقات مسکن، سازمان میراث فرهنگی)

دوره کارشناسی ناپیوسته معماری
دروس عمومی 9 واحد
دروس پایه 8 واحد
دروس اصلی 22 واحد
دروس تخصصی 29 واحد
دروس اختیاری 2 واحد
تعداد کل واحدها 70 واحد