معرفی رشته کارهای عمومی ساختمان

**معرفی رشته ساختمان- کارهای عمومی ساختمان**

 تعریف و هدف:

هدف این برنامه، تربیت کاردان کارهای عمومی ساختمان با جهت گیری فنی است که در طراحی برنامه علاوه بر مهارت های فنی، تفکر طراحی نیز مورد توجه بوده است و برنامه در قالب تکنسین فنی و بالحاظ کردن سهم دروس در نظر گرفته شده در آموزشهای علمی- کاربردی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه شده است.

 

ضرورت و اهمیت:

با توجه به فعالیتهای ساختمانی در کشور نیاز مبرم به صنعت ساخت و ساز ساختمان و تربیت نیروی انسانی کارآمد در این تخصص احساس می شود.

نقش و توانائی:

 • برنامه ریزی مراحل کار و سازماندهی و کنترل پروژه های ساختمانی یا مقطعی از پروژه های بزرگ در کارگاه ساختمان
 • انتقال اطلاعات فنی موردنیاز کارگاه های ساختمانی به کارگران
 • نظارت بر پروژه های کوچک ساختمانی
 • تهیه نقشه های محاسباتی در دفاتر مهندسین با سازمانهای مرتبط
 • سرپرستی کارگاه کوچک ساختمانی یا مقطعی از یک پروژه
 • کار در کارگاه به عنوان دستیار دروس عملی در کنار مدرس
 • متره و برآورد پروژه ها

مشاغل فارغ التحصیلان:

 • سرپرست پروژه ساختمانی
 • نقشه کشی ساختمان
 • کنترل کننده و بیان کننده نقشه در محل احداث پروژه ها
 • به عنوان مترور در مهندسین مشاور یا شرکتهای ساختمانی متره و برآورد کند.

دوره کاردانی پیوسته ساختمان- کارهای عمومی ساختمان
تعداد کل واحدها 82 واحد