هیأت امناء

وظایف و اختیارات هیأت امناء

 • تصویب آیین‌نامه داخلی
 • تصویب سازمان اداری دانشگاه بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید
 • بررسی و تصویب بودجه دانشگاه که از طرف رییس دانشگاه پیشنهاد می شود
 • تصویب بودجه تفصیلی دانشگاه
 • تصویب حساب ها و ترازنامه دانشگاه
 • تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن
 • تعیین حسابرس و خزانه‌دار برای دانشگاه
 • کوشش برای جلب کمک های بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • تصویب آیین‌نامه‌های مالی ومعاملاتی که برحسب مورد پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می باشد
 • پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی که بر حسب مورد پس از تأیید وزارتخانه‌های‌ فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می‌باشد
 • تعیین میزان پرداخت حق‌التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التألیف و نظایر آن
 • بررسی گزارش دانشگاه که از طرف رییس دانشگاه ارائه می شود
 • تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه که به منظور هماهنگی پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.
  • حجت الاسلام و المسلمین صفدر محمدی )رئیس هیأت امناء)
  • پروفسور فتح نژاد )نماینده استاندار استان آذربایجان غربی)
  • دکتر جواد نوری نیا (نماینده وزیر علوم و تحقیقات و فنآوری)
  • پروفسور صمد زارع (دبیر هیأت امناء)
  • دکتر محمد حسن جوادی(عضو هیأت امناء)
  • پروفسور رسول پیرمحمدی (عضو هیأت امناء)
  • دکتر داریوش نظرپور (عضو هیأت امناء)
  • دکتر مرتضی قدیم زاده )عضو هیأت امناء(
  • دکتر حسن حیدری )عضو هیأت امناء(