هیأت امناء

وظايف و اختيارات هيأت امناء

 • تصويب آيين‌نامه داخلی
 • تصويب سازمان اداری دانشگاه بر اساس ضوابطی كه به پيشنهاد وزارتخانه‌های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسيد
 • بررسی و تصويب بودجه دانشگاه كه از طرف رييس دانشگاه پيشنهاد می شود
 • تصويب بودجه تفصيلی دانشگاه
 • تصويب حساب ها و ترازنامه دانشگاه
 • تصويب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن
 • تعيين حسابرس و خزانه‌دار براي دانشگاه
 • كوشش برای جلب كمك های بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهيزاتی، ساختمانی با رعايت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • تصويب آيين‌نامه‌های مالی ومعاملاتی كه برحسب مورد پس از تأييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا می باشد
 • پيشنهاد ميزان فوق‌العاده‌های اعضاي هيأت علمی و غیرهيأت علمی كه بر حسب مورد پس از تأييد وزارتخانه‌های‌ فرهنگ و آموزش عالی و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكی قابل اجرا می‌باشد
 • تعيين ميزان پرداخت حق‌التحقيق، حق التدريس، حق الترجمه، حق التأليف و نظاير آن
 • بررسی گزارش دانشگاه كه از طرف رييس دانشگاه ارائه می شود
 • تصويب مقررات استخدامی اعضای هيأت علمی دانشگاه كه به منظور هماهنگی پس از تأييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.
  • حجت الاسلام و المسلمین صفدر محمدی )رئیس هیأت امناء)
  • پروفسور فتح نژاد )نماینده استاندار استان آذربایجان غربی)
  • دکتر جواد نوری نیا (نماینده وزیر علوم و تحقیقات و فنآوری)
  • پروفسور صمد زارع (دبیر هیأت امناء)
  • دکتر محمد حسن جوادی(عضو هیأت امناء)
  • پروفسور رسول پیرمحمدی (عضو هیأت امناء)
  • دکتر داریوش نظرپور (عضو هیأت امناء)
  • دکتر مرتضی قدیم زاده )عضو هیأت امناء(
  • دکتر حسن حیدری )عضو هیأت امناء(