هیأت رئیسه

هیأت رئيسه دانشگاه مركب است از رئيس و معاونان دانشگاه، معاونان به تناسب حجم كار و گستردگي دانشگاه تعيين مي شوند و تعداد آن ها حداكثر 7 نفر خواهد بود، بعضي از معاونت ها را مي­توان در هم ادغام كرد. اهم وظايف واختيارات هيأت رئيسه دانشگاه:
  • فراهم كردن زمینه هاي اجرايي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آيين نامه ها و بخشنامه هاي صادرشده ازسوي وزارت؛
  • پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و اصلاحات اداری لازم براي اداره امور داخلي دانشگاه به هيأت امناء از طريق رئيس دانشگاه؛
  • بررسي و ارزيابي نحوه اجراي تصميمات هيأت رئيسه و نظارت برعملكرد واحدهاي دانشگاه؛
  • فراهم كردن زمينه مردمی كردن دانشگاه و كمك به خودكفايی دانشگاه و واحدهاي وابسته؛
  • ايجاد هماهنگی لازم بين حوزه های مختلف معاونت ها؛
  • بررسي آيين نامه هاي اداري ومالي و معاملاتي دانشگاه براي طرح در هيأت امناء و تهيه پيشنهادها، طرح ها و برنامه هايي كه بايد در دستوركار هيأت امناء قرارگيرد؛
  • پيشنهاد بودجه سالانه دانشگاه به هيات امناء از طريق رئيس دانشگاه؛

پروفسور رسول پیرمحمدی

دکتر حجت قلی زاده

دکتر پریناز اسکندریان

دکتر بیتا دهقان

دکتر فرهاد عبد زاده

دکتر عباس مکرم

دکتر صادق محمدی خواه

مدیر حراست