پرداخت شهریه ترم جاری با ده درصد تخفیف


پرداخت شهریه ترم جاری با ده درصد تخفیف در کل شهریه

 

دانشجویان گرامی

با پرداخت شهــریه ترم جـــاری از تاریـخ 20  تا 30 آبان مــاه میتـوانـیــد از 10 % تخـــفـیــف در کــل شهـریه برخــوردار شـویـد.