گروه حقوق

**معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی**

 

اهداف:

  • تربیت و تأمین مربیان و مدرسان متخصص جهت جذب در دوره های کارشناسی و کاردانی دانشگاهها و دیگر مؤسسات آموزش عالی کشور.
  • تربیت قضات و کادرهای متخصص در مسائل حقوق و فقه اسلامی جهت جذب در دادگستری و دیگر نهادهای مشابه براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی.
  • تربیت و تأمین محقق در زمینه مطالعات و تحقیقات اسلامی در رشته های قرآن و حدیث، تاریخ و تمدن اسلامی، حکمت و کلام اسلامی و عرفان و ادیان.
  • تأمین نیروی لازم و متخصص برای خدمت در رایزنیها و نمایندگیهای فرهنگی در خارج از کشور.
  • فراهم ساخت امکانات برای ارتقای سطح علمی و فرهنگی کارشناسان و صاحب منصبان دستگاهها و سازمانهای دولتی در زمینه مطالعات اسلامی.
  • افزایش امکان گزینش مطلوبتر دانشجو برای دوره های دکتری رشته های پنجگانه الهیات.

دوره کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی

دروس تخصصی 28 واحد
رساله تخصصی 4 واحد

تعداد کل واحدها: 32 واحد