حضور کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آفاق در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری و مشارکت ملی