آیین نامه ها و فرم ها

 

آیین نامه ها:

 • قانون صندوق رفاه دانشجویان
 • اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان
 • آیین نامه نحوه استفاده از وام های صندوق رفاه دانشجویان
 • دستورالعمل استفاده از آیین نامه نحوه استفاده از وام های صندوق رفاه دانشجویان
 • دستورالعمل اعطایی و بازپرداخت تسهیلات رفاهی به دانشجویان ممتاز و نمونه
 • آیین نامه پرداخت وام ضروری به دانشجویان مبتکر
 • آیین نامه تسهیلات رفاهی دانشجویان قهرمان ورزشی
 • دستورالعمل پرداخت و بازپرداخت وام و کمک هزینه موارد خاص
 • دستورالعمل پرداخت و بازپرداخت وام حج عمره به دانشجویان دانشگاه

 

فرم ها:

 • سند تعهد محضری
 • برگ درخواست وام شهریه
 • برگ درخواست وام حج و عتبات
 • رسید اخذ دفترچه بازپرداخت
 • اعلام میزان بدهی