اساتید دانشگاه

نام و نام خانوادگی دانشکده گروه آموزشی آدرس ایمیل
آقای محمد تقی زاده اقتصاد و علوم انسانی تربیت بدنی st_mo.taghizadeh@urmia.ac.ir
آقای دکتر فرهاد تقی عبدزاده اقتصاد و علوم انسانی تربیت بدنی f.abdzadeh@yahoo.com
سرکار خانم هانیه تقی رضائیه اقتصاد و علوم انسانی تربیت بدنی haniehfiruzi@gmail.com
سرکار خانم نشمیل تقی اسماعیلی اقتصاد و علوم انسانی حسابداری n.esmaily@urmia.ac.ir
آقای فرزاد تقی باهوش اقتصاد و علوم انسانی حسابداری farzadbahush@yahoo.com
آقای فرجاد تقی بخشور اقتصاد و علوم انسانی حسابداری f.bakhshor@gmail.com
سرکار خانم زینب تقی نژاد اقتصاد و علوم انسانی حسابداری fa.javanshiri @gmail.com
سرکار خانم بیتا تقی دهقان اقتصاد و علوم انسانی حسابداری bita_d14@yahoo.com
آقای اکبر تقی رضایی اقتصاد و علوم انسانی حسابداری a.zavarirezaei@urmia.ac.ir
آقای کیوان تقی شیربیگی اقتصاد و علوم انسانی حسابداری بدون ایمیل
آقای رضا تقی فروزش اقتصاد و علوم انسانی حسابداری reza151890@yahoo.com
آقای مارودین تقی فرهادیان اقتصاد و علوم انسانی حسابداری marodin.farhadian1997@gmail.com
سرکار خانم سوسن تقی حیدرلو اقتصاد و علوم انسانی حسابداری mohebbi12164@yahoo.com
آقای سعید تقی محمدی اقتصاد و علوم انسانی حسابداری saiid3727@yahoo.com
آقای مهدی تقی مهر اقتصاد و علوم انسانی حقوق بدون ایمیل
سرکار خانم سمیه تقی بخشی اقتصاد و علوم انسانی حقوق smybakhshi@gmail.com
آقای حسین تقی جوادی اقتصاد و علوم انسانی حقوق jahossein110@yahoo.com
آقای قاسم تقی پیران اقتصاد و علوم انسانی حقوق بدون ایمیل
آقای صادق تقی نژاد اقتصاد و علوم انسانی حقوق بدون ایمیل
آقای داریوش تقی خدایی اقتصاد و علوم انسانی حقوق lawyer1363@gmail.com
آقای محی الدین تقی خوران اقتصاد و علوم انسانی حقوق mattinkhoran@gmail.com
آقای دکتر حامد تقی رحمانی اقتصاد و علوم انسانی حقوق rahmanihamed@ut.ac.ir
آقای دکتر امین تقی زاده اقتصاد و علوم انسانی حقوق A.rostamzadeh@urmia.ac.ir
سرکار خانم سمیرا تقی رضائی اقتصاد و علوم انسانی حقوق بدون ایمیل
آقای دکتر علی تقی رمضانی اقتصاد و علوم انسانی حقوق aliramezan2010@gmail.com
آقای جعفر تقی چشم اقتصاد و علوم انسانی حقوق setarecheshmg@gmail.com
سرکار خانم لیلا تقی سلیمانی اقتصاد و علوم انسانی حقوق l.soleymani92@gmail.com
آقای سعید تقی سیاح اقتصاد و علوم انسانی حقوق بدون ایمیل
آقای رضا تقی شکرزاده اقتصاد و علوم انسانی حقوق shokrzadehreza@uut.ac.ir
سرکار خانم دکتر سپیده تقی صحت اقتصاد و علوم انسانی حقوق sehat.sepid@gmail.com
آقای دکتر حمید تقی زاده اقتصاد و علوم انسانی حقوق talebzadehhamid@ymail.com
آقای محسن تقی اوغلی اقتصاد و علوم انسانی حقوق mohsen.askaroghli@gmail.com
آقای علی تقی عمرانی اقتصاد و علوم انسانی حقوق amoozesh.moavenat@yahoo.com
آقای دکتر مهدی تقی خانقاهی اقتصاد و علوم انسانی حقوق m.pur61@gmail.com
آقای فرهاد تقی قهار اقتصاد و علوم انسانی حقوق بدون ایمیل
سرکار خانم هستی تقی کوشا اقتصاد و علوم انسانی حقوق koosha.hasti.63@gmail.com
سرکار خانم گلشاد تقی گیلانی اقتصاد و علوم انسانی حقوق Gilani.golshad99@gmail.com
آقای محمد تقی محبعلیزاده اقتصاد و علوم انسانی حقوق M_Mohebalizadeh@yahoo.com
آقای حیدر تقی فائد اقتصاد و علوم انسانی حقوق بدون ایمیل
آقای امیر تقی نواز اقتصاد و علوم انسانی حقوق mehmannavaz@yahoo.com
آقای علیرضا تقی فرجام اقتصاد و علوم انسانی حقوق nikfarjam.ali54@gmail.com
سرکار خانم صبا تقی اسماعیلی اقتصاد و علوم انسانی علوم پایه و زبان های خارجی sabaesmaeili@yahoo.com
سرکار خانم گلناز تقی آیرم اقتصاد و علوم انسانی علوم پایه و زبان های خارجی golnazirom.21@gmail.com
سرکار خانم مریم تقی باباپور اقتصاد و علوم انسانی علوم پایه و زبان های خارجی maryambabapour90@yahoo.com
آقای امیر تقی بخشنده اقتصاد و علوم انسانی علوم پایه و زبان های خارجی Amirbakhshandeh00@gmail.com
سرکار خانم مهسا تقی نژاد اقتصاد و علوم انسانی علوم پایه و زبان های خارجی Torkavan@yahoo.com
سرکار خانم بهناز تقی جاویدی اقتصاد و علوم انسانی علوم پایه و زبان های خارجی javidibehnaz76@gmail.com
آقای مهدی تقی جعفری اقتصاد و علوم انسانی علوم پایه و زبان های خارجی m.jafari@afagh.ac.ir
سرکار خانم سمیه تقی پور اقتصاد و علوم انسانی علوم پایه و زبان های خارجی بدون ایمیل
سرکار خانم سحر تقی فروش اقتصاد و علوم انسانی علوم پایه و زبان های خارجی saharchaifroosh@yahoo.com
آقای هاوری تقی حداد اقتصاد و علوم انسانی علوم پایه و زبان های خارجی hawre_h@yahoo.com
سرکار خانم سونیا تقی دایی اقتصاد و علوم انسانی علوم پایه و زبان های خارجی dhasandayi@gmail.com
آقای کامبیز تقی حقیقی اقتصاد و علوم انسانی علوم پایه و زبان های خارجی haghighi.statistics91@gmail.com
سرکار خانم پریوش تقی گشت اقتصاد و علوم انسانی علوم پایه و زبان های خارجی Paryraee2014@gmail.com
آقای علی تقی زاده اقتصاد و علوم انسانی علوم پایه و زبان های خارجی ali.zamanzadeh92@gmail.com
سرکار خانم دکتر فاطمه تقی ساوجی اقتصاد و علوم انسانی علوم پایه و زبان های خارجی ft.savoji@gmail.com
سرکار خانم سیمین تقی آذر اقتصاد و علوم انسانی علوم پایه و زبان های خارجی s.sattariazar@gmail.com
آقای حجت ا… تقی سمائی اقتصاد و علوم انسانی علوم پایه و زبان های خارجی samaei_hojjat@yahoo.com
سرکار خانم شعله تقی پور اقتصاد و علوم انسانی علوم پایه و زبان های خارجی shoelehabdolalipoor@yahoo.com
آقای دکتر سعید تقی نژاد اقتصاد و علوم انسانی علوم پایه و زبان های خارجی gorbannedjad@gmail.com
سرکار خانم دکتر رقیه تقی زاده اقتصاد و علوم انسانی علوم پایه و زبان های خارجی rogayyeh.kazemzadeh@yahoo.com
آقای صادق تقی خواه اقتصاد و علوم انسانی علوم پایه و زبان های خارجی s.mohamadi783@gmail.com
سرکار خانم شبنم تقی مهرور اقتصاد و علوم انسانی علوم پایه و زبان های خارجی mehrvarzz@yahoo.com
سرکار خانم نازیلا تقی موسوی اقتصاد و علوم انسانی علوم پایه و زبان های خارجی nazilamoosavi@gmail.com
سرکار خانم نوشین تقی قهرمانلو اقتصاد و علوم انسانی علوم پایه و زبان های خارجی nh.ghahremanlou@gmail.com
آقای محمد تقی نژاد اقتصاد و علوم انسانی علوم پایه و زبان های خارجی mohamadhasannegad@yahoo.com
آقای زاهد تقی زاده اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی Ahmadzadezahed@gmail.com
سرکار خانم دکتر اختر تقی احمدی اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی akhtarahmadi@gmail.com
سرکار خانم دکتر مینا تقی اشرفیان اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی ashrafian333@gmail.com
سرکار خانم پرستو تقی اصغری اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی Asghariparastoo@yahoo.com
آقای دکتر سجاد تقی وردی اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی pardisrd@yahoo.com
سرکار خانم لیلا تقی آقابالازاده اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی leyla.a1252@yahoo.com
سرکار خانم منیره تقی پیرمحمدی اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی M.pirmohammadi1995@gmail.com
آقای دکتر موسی تقی پیری اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی piri_moosa@yahoo.com
آقای جلیل تقی حاجیلو اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی j_hajelo@yahoo.com
سرکار خانم مهین تقی فامیان اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی h.famiyan@gmail.com
سرکار خانم آسیه تقی زاده اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی marzieh_hoseinzad@yahoo.com
آقای حامد تقی خضرلو اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی khezerloo.hamed@gmail.com
آقای علی تقی داوطلب اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی Davtalab64@gmail.com
آقای سید جلیل تقی درگاهی اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی Seyedjalildargahi@gmail.com
سرکار خانم دکتر فرخنده تقی دیسناد اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی f.disnad@yahoo.com
سرکار خانم شیوا تقی رازی اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی s.razi1967@gmail.com
سرکار خانم سپیده تقی زال اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی s.zall1364@gmail.com
آقای حمید تقی سرخوش اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی sarkhoshhmid20@gmail.com
آقای حسن تقی سطوت اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی hassansatvat@yahoo.com
آقای کریم تقی شعبانلو اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی shabanlootbm@yahoo.com
آقای دکتر مهران تقی سلیمانی اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی msoleymani21@yahoo.com
آقای میر رسول تقی سیدی اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی mirrasolseyedi1@gmail.com
سرکار خانم دکتر سمیه تقی حسینی اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی sh.s.1361@gmail.com
آقای رسول تقی شکارچی اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی rasoulshekarchi99@gmail.com
آقای اسماعیل تقی شوانی اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی counseling.khu@gmail.com
سرکار خانم آیناز تقی شیری اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی Aynaz.shiri6@gmail.com
سرکار خانم دکتر فریناز تقی زاده اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی tabibzadeh_f@yahoo.com
آقای ناصر تقی غفارزاده اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی naserghafarzadeh@yahoo.com
آقای دکتر نادر تقی مهر اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی fozounmehrnader@gmail.com
آقای نعمت اله تقی قاسمی اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی ghasemi3000200@yahoo.com
آقای مهدی تقی قاصد اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی m.ghassed@yahoo.com
سرکار خانم نعیمه تقی پور اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی al.mh8993@gmail.com
آقای امیر تقی زاده اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی ghorbanzade.psy@gmail.com
آقای اکبر تقی کاظمی اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی ali1353kazemi@gmail.com
آقای آیت تقی محمدی اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی ayat.mohamadi5858@gmail.com
سرکار خانم دکتر مدینه تقی محمودی اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی Mahmoodi.madineh@gmail.com
آقای مرتضی تقی منافی اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی Manaflmorteza187@gimail.com
آقای امیر علی تقی زاده اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی amirali.musazadeh@gmail.com
آقای رحمان تقی نژاد اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی rmehdinezhad@gmail.com
آقای ایرج تقی میرخان اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی mirkhan_iraj@yahoo.com
سرکار خانم فرناز تقی هویدا اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی farnaz.hoveyda2015@gmail.com
سرکار خانم مهنام تقی یوسفی اقتصاد و علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی mahnam.ysfi@gmail.com
آقای یحیی تقی زاده اقتصاد و علوم انسانی مدیریت و امور مالی و اداری YAHYAEBRAHIMZADE@YAHOO.COM
آقای رضا تقی اخوان اقتصاد و علوم انسانی مدیریت و امور مالی و اداری بدون ایمیل
آقای تورج تقی اکرم اقتصاد و علوم انسانی مدیریت و امور مالی و اداری turajarjomandi@gmail.com
آقای محسن تقی امامویردی اقتصاد و علوم انسانی مدیریت و امور مالی و اداری m.emamverdi@ut.ac.ir
آقای وحید تقی آقازاده اقتصاد و علوم انسانی مدیریت و امور مالی و اداری vahidaghazade65.va94@gmail.com
آقای جواد تقی باجلانی اقتصاد و علوم انسانی مدیریت و امور مالی و اداری javadbaj@gmail.com
سرکار خانم دکتر لیلا تقی بایبوردی اقتصاد و علوم انسانی مدیریت و امور مالی و اداری l.baibordy@yahoo.com
آقای دکتر یوسف تقی پاشازاده اقتصاد و علوم انسانی مدیریت و امور مالی و اداری بدون ایمیل
آقای سعید تقی فر اقتصاد و علوم انسانی مدیریت و امور مالی و اداری بدون ایمیل
سرکار خانم دکتر الناز تقی زاده اقتصاد و علوم انسانی مدیریت و امور مالی و اداری ehosenzade@gmail.com
سرکار خانم فاطمه تقی زاده اقتصاد و علوم انسانی مدیریت و امور مالی و اداری F_hagverdi@yahoo.com
سرکار خانم صنم تقی اباد اقتصاد و علوم انسانی مدیریت و امور مالی و اداری sanamzolfagharian@gmail.com
آقای بهروز تقی رایان اقتصاد و علوم انسانی مدیریت و امور مالی و اداری behrozosmani@yahoo.com
آقای سعید تقی بیگی اقتصاد و علوم انسانی مدیریت و امور مالی و اداری S.rezabeygi@gmail.com
آقای رحیم تقی رنجبر اقتصاد و علوم انسانی مدیریت و امور مالی و اداری Rahim.Ranjbar46@gmail.com
آقای دکتر علی تقی زبردست اقتصاد و علوم انسانی مدیریت و امور مالی و اداری jzabardast@gmail.com
سرکار خانم دکتر مینا تقی زرگرزاده اقتصاد و علوم انسانی مدیریت و امور مالی و اداری zargarzadeh.economic@gmail.com
آقای محمد تقی سلیمانی اقتصاد و علوم انسانی مدیریت و امور مالی و اداری Environmentalhealth94@gmail.com
آقای محمود تقی تهرانی اقتصاد و علوم انسانی مدیریت و امور مالی و اداری drm.tehrani@afagh.ac.ir
آقای فرهنگ تقی صحابی اقتصاد و علوم انسانی مدیریت و امور مالی و اداری sahabi.eor@gmail.com
سرکار خانم ندا تقی طایفه اقتصاد و علوم انسانی مدیریت و امور مالی و اداری tayefeh.neda@gmail.com
آقای توحید تقی کاظمی اقتصاد و علوم انسانی مدیریت و امور مالی و اداری drtohid.acc@gmail.com
آقای رضا تقی محمدپور اقتصاد و علوم انسانی مدیریت و امور مالی و اداری r.mohammadpour@hotmail.com
آقای علی تقی مرادی اقتصاد و علوم انسانی مدیریت و امور مالی و اداری arezayi@yahoo.com
سرکار خانم دکتر سارا تقی زاده اقتصاد و علوم انسانی مدیریت و امور مالی و اداری sarahmasoomzadeh@yahoo.com
آقای دکتر حسن تقی نظری اقتصاد و علوم انسانی مدیریت و امور مالی و اداری h.nazari4@gmail.com
آقای دکتر ابراهیم تقی وطنی اقتصاد و علوم انسانی مدیریت و امور مالی و اداری ebrahim.vatani@yahoo.com
آقای حبیب تقی دستجرد اقتصاد و علوم انسانی مدیریت و امور مالی و اداری vhvh374@yahoo.com
آقای دکتر سیدحسام الدین تقی زاده اقتصاد و علوم انسانی مدیریت و امور مالی و اداری h.hedayatzadeh@urmia.ac.ir
آقای فرشید تقی یونسی اقتصاد و علوم انسانی مدیریت و امور مالی و اداری f.younesi.urmia@gmail.com
آقای دکتر سعید تقی زاده اقتصاد و علوم انسانی مدیریت و امور مالی و اداری بدون ایمیل
آقای محمود تقی ابراهیمی اقتصاد و علوم انسانی معارف اسلامی mahmudebrahimi44@yahoo.com
آقای حسین تقی زاده اقتصاد و علوم انسانی معارف اسلامی h.esmaeilzadeh@afagh.ac.ir
آقای کاظم تقی فر اقتصاد و علوم انسانی معارف اسلامی kazemh1345@gmail.com
آقای دکتر ابراهیم تقی عزیزی اقتصاد و علوم انسانی معارف اسلامی e-azizy@yahoo.com
آقای حمزه تقی شکوهی اقتصاد و علوم انسانی معارف اسلامی ha.shokohi@afagh.ac.ir
سرکار خانم پریسا تقی فرجامی اقتصاد و علوم انسانی معارف اسلامی بدون ایمیل
سرکار خانم وحیده تقی کواکبی اقتصاد و علوم انسانی معارف اسلامی vahidehkavakebi@yahoo.com
آقای حسن تقی لاهوتی اقتصاد و علوم انسانی معارف اسلامی lahootihasan@gmail.com
سرکار خانم کوثر تقی وحیدی اقتصاد و علوم انسانی معارف اسلامی kosar.vahidi1979@gmail.com
آقای مهدی تقی بیگی فنی و مهندسی برق و الکترونیک mehdihb2019@gmail.com
آقای دکتر رضا تقی محمدلو فنی و مهندسی برق و الکترونیک reza.mohammadlou63@gmail.com
سرکار خانم منیژه تقی خوبهی فنی و مهندسی برق و الکترونیک mkhoobehi@gmail.com
آقای رمضان تقی طاهری فنی و مهندسی برق و الکترونیک Ramazantaheri20@gmail.com
آقای بابک تقی زاده فنی و مهندسی عمران و نقشه برداری BKHH1362@GMAIL.COM
آقای سعید تقی زاده فنی و مهندسی عمران و نقشه برداری Saeidh64@gmail.com
آقای زین العابدین تقی زاده فنی و مهندسی عمران و نقشه برداری zeinal.zeinal@gmail.com
آقای شهرام تقی علیزاده فنی و مهندسی عمران و نقشه برداری shahram_alizadeh18@yahoo.com
آقای بهمن تقی فتاحی فنی و مهندسی عمران و نقشه برداری bahman_fatahi67@yahoo.com
آقای نوراله تقی کرپی فنی و مهندسی عمران و نقشه برداری norgra@yahoo.com
آقای علیرضا تقی محمدی فنی و مهندسی عمران و نقشه برداری alireza.mohammadi.2007@gmail.com
آقای علی تقی محمدی فنی و مهندسی عمران و نقشه برداری ali29184@gmail.com
آقای حجت تقی آذر فنی و مهندسی عمران و نقشه برداری hmsa1358@yahoo.com
آقای رضا تقی پور فنی و مهندسی عمران و نقشه برداری reza.valipoor@afagh.ac.ir
آقای محمدرضا تقی زاده فنی و مهندسی عمران و نقشه برداری m.malikzadeh14@gmail.com
آقای هادی تقی نیکزاد فنی و مهندسی عمران و نقشه برداری nikzadhadi66@gmail.com
سرکار خانم پریناز تقی اسکندریان فنی و مهندسی کامپیوتر و IT pdfmas@gmail.com
آقای مهدی تقی آقالاری فنی و مهندسی کامپیوتر و IT aghalarymahdi@yahoo.com
آقای سعید تقی برشنده فنی و مهندسی کامپیوتر و IT saeid_barshandeh@yahoo.com
آقای دکتر جواد تقی پاشایی فنی و مهندسی کامپیوتر و IT pashaei.university@gmail.com
آقای سجاد تقی بگلو فنی و مهندسی کامپیوتر و IT s_baglo@yahoo.com
سرکار خانم فاطمه تقی حبشی فنی و مهندسی کامپیوتر و IT F.SHKR70@YAHOO.COM
سرکار خانم نسرین تقی فیروز فنی و مهندسی کامپیوتر و IT nasrin.firouz@gmail.com
سرکار خانم مهسا تقی بگلو فنی و مهندسی کامپیوتر و IT m.gasembaglou@gmail.com
آقای ساسان تقی پاشا فنی و مهندسی کامپیوتر و IT sasan.gharehpasha@gmail.com
آقای دکتر علی تقی محمدزاده فنی و مهندسی کامپیوتر و IT mahammadzadeh@gmail.com
آقای دکتر مرتضی تقی مختاری فنی و مهندسی کامپیوتر و IT mokhtarihastam@gmail.com
سرکار خانم لیدا تقی آذر فنی و مهندسی معماری و شهرسازی lida.aminazar@yahoo.com
آقای دکتر ابراهیم تقی شریفی فنی و مهندسی معماری و شهرسازی sharifi.miavaghi@gmail.com
سرکار خانم نیلوفر تقی وقتی فنی و مهندسی معماری و شهرسازی niloufar_khoshvaghti@yahoo.com
آقای علی تقی زرگرزاده فنی و مهندسی معماری و شهرسازی zargar.ali88@gmail.com
آقای کمال تقی ابادی فنی و مهندسی معماری و شهرسازی kaml1136saidi@yahoo.com
سرکار خانم سپیده تقی پاشا فنی و مهندسی معماری و شهرسازی sepideh_g3sharif@yahoo.com
آقای جواد تقی نژاد فنی و مهندسی معماری و شهرسازی jsharifnezhad2019@gmail.com
آقای دکتر عباس تقی صداقتی فنی و مهندسی معماری و شهرسازی sedaghati7263@gmail.com
آقای کرم تقی صفری فنی و مهندسی معماری و شهرسازی k.safari.ir@gmail.com
آقای علی تقی صمدی فنی و مهندسی معماری و شهرسازی alisamadi1415@gmail.com
آقای امیر تقی ضیاءصابونچی فنی و مهندسی معماری و شهرسازی amir_architecture@yahoo.com
آقای بیژن تقی عبدی فنی و مهندسی معماری و شهرسازی arc.bizhanabdi@yahoo.com
آقای علی تقی دوست فنی و مهندسی معماری و شهرسازی adldoust.ali@gmail.com
سرکار خانم نازلی تقی حصار فنی و مهندسی معماری و شهرسازی hesarnazli@yahoo.com
آقای عادل تقی فتاحی فنی و مهندسی معماری و شهرسازی fattahi.adel@gmail.com
آقای وحید تقی مهر فنی و مهندسی معماری و شهرسازی بدون ایمیل
آقای حسن تقی قاسمی فنی و مهندسی معماری و شهرسازی ghasemih422@yahoo.com
سرکار خانم مهتا تقی بوستانچی فنی و مهندسی معماری و شهرسازی mahta.bostanchi@gmail.com
سرکار خانم سمیرا تقی نبوی فنی و مهندسی معماری و شهرسازی samira_n12@yahoo.com
آقای پویا تقی ویسی کشاورزی ومنابع طبیعی صنایع غذایی pouya.veisi@gmail.com
آقای حجت تقی بکشلو کشاورزی ومنابع طبیعی صنایع غذایی hojjatbakeshlou@gmail.com
آقای سجاد تقی پیرسا کشاورزی ومنابع طبیعی صنایع غذایی Pirsa7@gmail.com
سرکار خانم دکتر مینا تقی خدایاری کشاورزی ومنابع طبیعی صنایع غذایی mkhodayarie@yahoo.com
آقای آقاخان تقی خیری کشاورزی ومنابع طبیعی صنایع غذایی dvmkheiri@yahoo.com
آقای محمد تقی رضایی کشاورزی ومنابع طبیعی صنایع غذایی rezaei.mhmd72@gmail.com
سرکار خانم مهسا تقی عباسپور کشاورزی ومنابع طبیعی صنایع غذایی Mahsa.abbaspour3@gmail.com
سرکار خانم شهره تقی عزیزی کشاورزی ومنابع طبیعی صنایع غذایی saeedehazizi1991@yahoo.com
سرکار خانم سعیده تقی عزیزی کشاورزی ومنابع طبیعی صنایع غذایی Saeedehazizi1991@yahoo.com
سرکار خانم دکتر یگانه تقی عظیمی کشاورزی ومنابع طبیعی صنایع غذایی yeganazimi70@gmail.com
سرکار خانم نسا تقی غیبی کشاورزی ومنابع طبیعی صنایع غذایی nesa.gheybi@gmail.com
آقای جعفر تقی فرضی کشاورزی ومنابع طبیعی صنایع غذایی jafar.farzi@gmail.com
آقای حجت تقی زاده کشاورزی ومنابع طبیعی صنایع غذایی gholizadeh.hojat@gmail.com
سرکار خانم وحیده تقی مشکی کشاورزی ومنابع طبیعی صنایع غذایی v2meshki@yahoo.com
سرکار خانم ساینا تقی مویدزاده کشاورزی ومنابع طبیعی صنایع غذایی moayedzadeh_s@yahoo.com
سرکار خانم لاله تقی مهریار کشاورزی ومنابع طبیعی صنایع غذایی laleh.mehryar@gmail.com
آقای مجتبی تقی آغاجی کشاورزی ومنابع طبیعی صنایع غذایی بدون ایمیل
آقای توحید تقی پور کشاورزی ومنابع طبیعی گیاه پزشکی tohid_ts@yahoo.com
آقای دکتر شهرام تقی آرمیده کشاورزی ومنابع طبیعی گیاه پزشکی shahramaramideh@gmail.com
سرکار خانم نسیم تقی زاده کشاورزی ومنابع طبیعی گیاه پزشکی n.bayramzadeh@gmail.com
سرکار خانم دکتر سونیا تقی ترابی کشاورزی ومنابع طبیعی گیاه پزشکی saina-1388@yahoo.com
آقای ناصر تقی جعفرزاده کشاورزی ومنابع طبیعی گیاه پزشکی jafarzadeh.naser@gmail.com
آقای سیامک تقی حنیفه کشاورزی ومنابع طبیعی گیاه پزشکی syamak441@yahoo.com
آقای سیدامین تقی خسروی کشاورزی ومنابع طبیعی گیاه پزشکی aminkhosravi1471@gmail.com
سرکار خانم لعیا تقی اندام کشاورزی ومنابع طبیعی گیاه پزشکی L.khoshandam@gmail.com
آقای دکتر محمدرضا تقی دیلمقانی کشاورزی ومنابع طبیعی گیاه پزشکی mrdh1970@gmail.com
آقای دکتر صمد تقی زارع کشاورزی ومنابع طبیعی گیاه پزشکی dr.zare.s@gmail.com
سرکار خانم روزیتا تقی تکیه کشاورزی ومنابع طبیعی گیاه پزشکی samadi_rozita@yahoo.com
سرکار خانم مریم تقی عظیمی کشاورزی ومنابع طبیعی گیاه پزشکی ma_azimi58@yahoo.com
آقای بایندر تقی رضائیه کشاورزی ومنابع طبیعی گیاه پزشکی babazadehbayandor@gmail.com
سرکار خانم معصومه تقی آباد کشاورزی ومنابع طبیعی گیاه پزشکی m.alizadeh62@gmail.com
سرکار خانم مریم تقی فروزان کشاورزی ومنابع طبیعی گیاه پزشکی Maryam_fourouzan@yahoo.com
سرکار خانم سحر تقی طلوعی کشاورزی ومنابع طبیعی گیاه پزشکی tolouie.s@gmail.com
آقای حسین تقی لو کشاورزی ومنابع طبیعی گیاه پزشکی golsanamloo66@gmail.com
سرکار خانم مرضیه تقی مبکی کشاورزی ومنابع طبیعی گیاه پزشکی m_mobki@yahoo.com
سرکار خانم دکتر هانیه تقی مرادبیگی کشاورزی ومنابع طبیعی گیاه پزشکی h.moradbeygi@yahoo.com
آقای دکتر عباس تقی حصار کشاورزی ومنابع طبیعی گیاه پزشکی abasmokaram@gmail.com
آقای دکتر محسن تقی نیازخانی کشاورزی ومنابع طبیعی گیاه پزشکی Mohsen.n114@gmail.com
سرکار خانم دکتر شیرین تقی نیکو کشاورزی ومنابع طبیعی گیاه پزشکی Shirin.nikou@yahoo.com
سرکار خانم دکتر زهرا تقی خبیر کشاورزی ومنابع طبیعی گیاه پزشکی hashemikhabir@yahoo.com
سرکار خانم دکتر مریم تقی باری کشاورزی ومنابع طبیعی گیاهپزشکی m.sadeghbari63@gmail.com
آقای فرزین تقی ثنا کشاورزی ومنابع طبیعی میکروبیولوژی و مهندسی پزشکی farzin_sana@yahoo.com
سرکار خانم هانیه تقی بلادرنگ کشاورزی ومنابع طبیعی میکروبیولوژی و مهندسی پزشکی hanieh.beladerang@gmail.com
سرکار خانم دکتر امینه تقی میاوقی کشاورزی ومنابع طبیعی میکروبیولوژی و مهندسی پزشکی a.beyrami@urmia.ac.ir
سرکار خانم دکتر سمیه تقی پارسانیا کشاورزی ومنابع طبیعی میکروبیولوژی و مهندسی پزشکی somayeh.parsania@gmail.com
آقای دکتر محمد تقی سلیمانی کشاورزی ومنابع طبیعی میکروبیولوژی و مهندسی پزشکی Environmentalhealth94@gmail.com
سرکار خانم افسانه تقی طاعی کشاورزی ومنابع طبیعی میکروبیولوژی و مهندسی پزشکی afsanetaee@yahoo.com
آقای دکتر حامد تقی خواه کشاورزی ومنابع طبیعی میکروبیولوژی و مهندسی پزشکی erfankhah@yahoo.com
آقای جمال الدین تقی عیدی کشاورزی ومنابع طبیعی میکروبیولوژی و مهندسی پزشکی J.EYDI@URMIA.AC.IR
سرکار خانم صونا تقی نوری کشاورزی ومنابع طبیعی میکروبیولوژی و مهندسی پزشکی nourifssfn@gmail.com
سرکار خانم شبنم تقی داغداری کشاورزی ومنابع طبیعی میکروبیولوژی و مهندسی پزشکی shabnam.golbouy@gmail.com
آقای یوسف تقی دیدان کشاورزی ومنابع طبیعی میکروبیولوژی و مهندسی پزشکی بدون ایمیل
آقای حامد تقی محمدی کشاورزی ومنابع طبیعی میکروبیولوژی و مهندسی پزشکی بدون ایمیل
آقای دکتر ابراهیم تقی مظلومی کشاورزی ومنابع طبیعی میکروبیولوژی و مهندسی پزشکی ebrahim.mazloomi@gmail.com
آقای شهریار تقی نظری کشاورزی ومنابع طبیعی میکروبیولوژی و مهندسی پزشکی بدون ایمیل
آقای دکتر سعید تقی نفیسی کشاورزی ومنابع طبیعی میکروبیولوژی و مهندسی پزشکی بدون ایمیل
سرکار خانم آزیتا تقی نوابی کشاورزی ومنابع طبیعی میکروبیولوژی و مهندسی پزشکی azita.navvabi@gmail.com
آقای رئوف تقی نورانی کشاورزی ومنابع طبیعی میکروبیولوژی و مهندسی پزشکی بدون ایمیل
نام و نام خانوادگی دانشکده گروه آموزشی آدرس ایمیل