اسامی دانشجویان دارای مشکل نظام وظیفه


با توجه به تماس های مکرر و پیگیری های چندین و چندباره و با عنایت به اتمام مهلت قانون برای اخذ معافیت تحصیلی، چنانچه تا 15آذرماه 1400 به مسئول نظام وظیفه (آقای گل صنم لو) مراجعه ننمایند، محروم از تحصیل شده و برای تعیین تکلیف به سازمان نظام وظیفه معرفی خواهند شد.