اطلاعیه تعطیلی واحد آموزشی


به اطلاع می رساند با توجه تعطیلی واحد آموزشی  تا تاریخ روز پنج شنبه مورخ 20 آبان ماه کلیه خدمات  از طریق درخواست های دانشجویی انجام خواهد گرفت. معاونت آموزشی و پژوهشی