اطلاعیه دانشجویانی که معافیت تحصیلی خود را تمدید نکرده اند


با عنایت به اطلاع رسانی های گذشته مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه، به اطلاع این دسته از دانشجویان می رساند، جهت تمدید معافیت تحصیلی خود، حداکثر تا پایان فروردین ماه، به مسئول نظام وظیفه(گل صنم لو) در ساختمان اداری مراجعه نمایند. بدیهی است با توجه به قوانین سازمان نظام وظیفه مبنی بر ضرورت پیگیری توسط شخص دانشجو، عواقب عدم پیگیری امورات نظام وظیفه بر عهده خود دانشجو خواهد بود.