اطلاعیه مهم در خصوص پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست