اطلاعیه مهم نظام وظیفه


دانشجویانی که اسامی آنها در این اطلاعیه ذکر شده لازم است جهت روشن شدن وضعیت نظام وظیفه خود

 

دانشجویانی که اسامی آنها در این اطلاعیه ذکر شده لازم است جهت روشن شدن وضعیت نظام وظیفه خود، حداکثر تا تاریخ 1402/02/21، به کارشناس نظام وظیفه(آقای گل صنم لو) واقع در ساختمان اداری دانشگاه(خیابان حسنی کوی 5) مراجعه نموده و راهنمایی های لازم را دریافت نمایند.   بدیهی است کلیه عواقب عدم مراجعه تا تاریخ فوق الذکر، بر عهده خود دانشجو خواهد بود.   معاونت توسعه و جذب