انتخاب استاد دانشگاه آفاق به عنوان دانشمند دو درصد برتر جهان


قرار گرفتن نام دکتر سجاد پیرسا از اساتید دانشگاه آفاق در بین ۲ درصد دانشمندان برتر جهان در سال

 

انتخاب استاد دانشگاه آفاق به عنوان دانشمند دو درصد برتر جهان قرار گرفتن نام دکتر سجاد پیرسا از اساتید دانشگاه آفاق در بین ۲ درصد دانشمندان برتر جهان در سال ۲۰۲۳ دانشگاه استنفورد نسخه ۲۰۲۳ فهرست دانشمندان ۲ درصد پراستناد را در گروه با تاثیر دوره بلند مدت (Career-LongImpact)  و تاثیر دوره یک ساله  (SingleYear Impact) در پایگاه علمی Elsevier منتشر کرد. براساس رتبه بندی تاثیر دوره یکساله نام یک استاد دانشگاه آفاق در این لیست قرار گرفت. معاونت پژوهشی دانشگاه؛  کسب این موفقیت را به جامعه فرهیخته دانشگاهی آفاق تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت و سربلندی برای استاد عزیز را دارد. روابط عمومی دانشگاه آفاق