اولین همایش بین المللی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست برگزار شد.