اولین همایش ملی سلامت، فقه و حقوق


از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران محترم دعوت به عمل می آید که در اولین همایش ملی سلامت، فقه و حقوق حضور بهم رسانید: ● زمان: پنجشنبه مورخ ۵ اسفند راس ساعت ۸:۳۰ صبح ● لینک افتتاحیه همایش ملی سلامت، فقه و حقوق:  https://www.skyroom.online/ch/afagh-86/law-health1 🔹روابط عمومی دانشگاه آفاق