برگزاری اولین کارگاه تخصصی با موضوع ادبیات و صلح در اشعار شعرای مختلف


در این کارگاه که با همکاری انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار شد، آقای دکتر جواد رنجبر به بررسی جلوه های صلح در اشعار شاعران مختلف اشاره نمودند. این کارگاه با حضور تعدادی از اساتید و دانشجویان ادبیات دانشگاه برگزار گردید. این کارگاه به صورت لایو در اینستاگرام دانشگاه پخش شد