برگزاری جلسه آنلاین هم اندیشی چالش ها و راهبردهای آموزشی در دانشگاهها…


📚جلسه هم اندیشی دانشگاه ارومیه چالش ها و راهبردهای آموزشی در دانشگاهها دکتر پیرمحمدی (استاد تمام دانشگاه ارومیه) چالش ها و راهبردهای اداری و مالی دردانشگاهها دکتر علیجانپور(دانشیار دانشگاه ارومیه) دوشنبه ساعت ۱۸ تا ۱۹/۳۰ لینک ورود به هم اندیشی https://room.ibasir.ir/b/e9k-lci-jwj-bst