ترکیب اعضاء

 ترکیب اعضاء:

دکتر رسول پیرمحمدی …………………………… رئیس شورا

دکتر حجت قلیزاده ………………………… نائب رئیس

دکتر عباس مکرم  ………………………………. دبیر

دکتر کریم سعید شعبانلو ……………………………..  مشاوره دانشگاه

دکتر صادق محمدی خواه – دکتر علیرضا محمدی – دکتر پریناز اسکندریان ………..  اعضای هیات علمی شورا