تشکیل اولین جلسه گروه ویراستاری انتشارات دانشگاه آفاق


تشکیل اولین جلسه گروه ویراستاری انتشارات دانشگاه آفاق برگزار شد.

 

به همت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آفاق ؛ در جهت توسعه واحد انتشارات و استفاده از توانایی ویراستاری اساتید گروه ادبیات؛ اولین گروه ویراستاری تشکیل شد و مقرر شد نحوه همکاری لازم با انتشارات دانشگاه و همایش ها و کرسی های علمی ترویجی مرتبط با رشته ادبیات از جمله همایش ملی نظامی گنجینه حکمت ایران صورت گیرد.