تمدید شهریه تحصیلی دانشجویان تا تاریخ 1400/03/15


📣وام شهریه صندوق رفاه  دانشجویان  تا 1400/3/15 تمدید شد. متقاضیان وام شهریه  تاکید می گردد  فقط وام شهریه تحصیلی دقیقا مطابق تصاویر ارسالی عمل نمایند. دانشجویان محترم تحویل اصل مدارک تا تاریخ قید شده جز مراحل دریافت وام می باشد. معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آفاق 💠 مبلغ و مهلت درخواست و ام شهریه: 🔷مبلغ وام شهریه در سال تحصیلی 1400 – 1399 در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حداکثر 10.000.000 ریال (یک میلیون تومان) و برای مقطع کارشناسی ارشد پیوسته حداکثر 20.000.000 ریال (دو میلیون تومان) در هر نیمسال خواهد بود. 🔷مهلت ثبت درخواست وام شهریه از منابع صندوق رفاه سازمان امور دانشجویان در سامانه صندوق رفاه و تحویل مدارک و تشکیل پرونده به کارشناس صندوق در دانشگاه تا 1400/03/15 خواهد بود. 💠مدارک الزامی جهت ارائه به کارشناس صندوق رفاه دانشگاه: 1- اصل سند تعهد نامه دانشجویی (با ضمانت یک نفر کارمند رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی و یا کارکنان قراردادی آن دستگاه ها با حداقل 5 سال سابقه کار و داری شناسه کارمندی) که در یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور تنظیم شده باشد در بخش . )حتما بخش شرایط ضامنین را مطالعه نمایید 2- ارائه آخرین حکم استخدامی یا قرارداد یکساله دارای امضا و مهر تائید 3-گواهی کسر از حقوق (  نوع استخدام -خطاب به صندوق رفاه دانشجویان وزات علوم باشد-سازمان مربوط متعهد به پرداخت بدون قید و شرط بدهی از طریق کسر از حقوق شامن باشد-موارد فوق الزامی است ) 3-کپی شناسنامه و کارت ملی ضامن( 1سری از تمام صفحات) 4- کپی  کارت دانشجویی -شناسنامه -کارت ملی ضامن( 1سری از تمام صفحات)