توسعه همکاری های مشترک با بانک قرض الحسنه مهر ایران


دیدار نوروزی با سرپرست محترم بانک قرض الحسنه مهر ایران وتوسعه همکاری های مشترک در حوزه های مختلف از جمله: آموزش،پژوهش،فرهنگی و اجتماعی

در این دیدار  ضمن تعامل و گفت و گو در مورد توسعه روابط مالی بین دانشگاه آفاق و بانک مهر ایران  در مورد تعریف برنامه مشترک بین بانک و دانشگاه و طرح های حمایتی از دانشجویان گفت وگو صورت پذیرفت