جشن روز روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره با حضور اساتید و دانشجویان این رشته توسط دانشگاه آفاق برگزار شد.


جشن روز روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره با حضور اساتید و دانشجویان این رشته توسط دانشگاه آفاق برگزار شد.