جلسه انجمن دانش آموختگان دانشگاه آفاق با حضور ریاست محترم دانشگاه برگزار شد.


جلسه انجمن دانش آموختگان دانشگاه آفاق با حضور ریاست محترم دانشگاه برگزار شد.
دکتر رسول پیرمحمدی با اشاره به اهمیت ارتباط مستمر دانش آموختگان، بر تداوم حضور این افراد در رویدادها، همایش ها و نمایشگاه ها تاکید نمودند.

در این جلسه که جمعی از دانش آموختگان دانشگاه آفاق حضور داشتند، موضوعاتی در رابطه با اشتغال و کارآفرینی دانشجویان، مشاوره و راهبری آنان و همچنین تعامل با آنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان این جلسه دانش آموختگان پیشنهادات، انتقادات و درخواست های خود را از ریاست محترم دانشگاه بیان نمودند.