جلسه با رییس اتاق اصناف استان آذربایجان غربی


معاونین محترم توسعه و پژوهش دانشگاه به منظور عقد تفاهم نامه همکاری و اجرای دوره های مشترک، در این جلسه نیز حضور داشتند. در طی این جلسه زمینه های توسعه و همکاری مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

معاونین محترم توسعه و پژوهش دانشگاه به منظور عقد تفاهم نامه همکاری و اجرای دوره های مشترک، در این جلسه نیز حضور داشتند. در طی این جلسه زمینه های توسعه و همکاری مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.