جلسه دفاع از پایان‌نامه جواد عسگری


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 13:00 روز: سه شنبه تاریخ: 1402/06/28 محل برگزاری: دانشكده كشاورزي

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      كشاورزي ومنابع طبيعي
رشته     بيماري شناسي گياهي
عنوان پایان نامه:
شناسايي مرفولوژيكي و مولكولي جمعيتهاي مختلف نماتد سيست چغندرقند در شهرستان اروميه
اساتید راهنما:
دكتر عباس مكرم
-
اساتید مشاور:
دكتر توحيد اله وردي پور
اساتید داور:
خانم دكتر شيرين نيكو
خانم دكتر مريم فروزان
نام دانشجو:
جواد عسگري
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 13:00        روز:  سه شنبه            تاریخ: 1402/06/28
محل برگزاری: دانشكده كشاورزي
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی