جلسه دفاع از پایان‌نامه حامد اسماعیل زاده


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 12:15 روز: چهارشنبه تاریخ: 1402/09/15 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی جلسه دفاع از پایان‌نامه موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق دانشکده      اقتصاد و علوم انساني رشته     حسابداري عنوان پایان نامه: بررسی اثر تعدیلی ریسک مالی بر رابطه بین افشا زیست محیطی و مدیریت سود (مطالعه مورد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) اساتید راهنما: دكتر پرويز پيري ... اساتید مشاور: مهندس شاهين شيريني اساتید داور: خانم دكتر بيتا دهقان آقاي دكتر اكبر زواري نام دانشجو: حامد اسماعيل زاده زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع: ساعت: 12:15        روز:  چهارشنبه            تاریخ: 1402/09/15 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است. معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیبسمه تعالی جلسه دفاع از پایان‌نامه موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق دانشکده      اقتصاد و علوم انساني رشته     حسابداري عنوان پایان نامه: بررسی اثر تعدیلی ریسک مالی بر رابطه بین افشا زیست محیطی و مدیریت سود (مطالعه مورد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) اساتید راهنما: دكتر پرويز پيري ... اساتید مشاور: مهندس شاهين شيريني اساتید داور: خانم دكتر بيتا دهقان آقاي دكتر اكبر زواري نام دانشجو: حامد اسماعيل زاده زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع: ساعت: 12:15        روز:  چهارشنبه            تاریخ: 1402/09/15 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است. معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی