جلسه دفاع از پایان‌نامه سولماز برجسته کردلر


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 8:00صبح روز: دوشنبه تاریخ: 1402/07/03 محل برگزاری: كلاس 8دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انساني
رشته     مالي-مهندسي مالي و مديريت ريسک
عنوان پایان نامه:
تأثیر ارتباطات سیاسی بر ریسک ورشکستگی با توجه به نقش میانجی ریسک پذیری شرکت
اساتید راهنما:
دكتر بيتا دهقان خانقاهي
-
اساتید مشاور:
دكتر علي زبردست
اساتید داور:
آقاي دكتر محمد سليماني
آقاي دكتر رضا محمدپور
نام دانشجو:
سولماز برجسته كردلر
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 8:00صبح        روز:  دوشنبه            تاریخ: 1402/07/03
محل برگزاری: كلاس 8دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی